บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - การรักษาพลังใจในการทํางาน
การรักษาพลังใจในการทํางาน


การรักษาพลังใจในการทํางาน

  1. สร้างความพร้อมให้ร่างกายทุกวัน การพักผ่อน ทานอาหาร ทําสมาธิ ออกกําลังกาย สร้างความมั่นใจ บุคลิกภาพก็จะดีตาม
  2. ตัดตัวเลือก ให้น้อยที่สุด ตัวเลือกที่ไม่จําเป็น จะใช้พลังงานในการคิดและตัดสินใจมาก ทําให้เหนื่อยใจ หมดแรง
  3. ทําเรื่องยากสุดก่อนเสมอ อาจจะฝืนความรู้สึกแต่ ในบรรดาสิ่งที่กําลังทํา อะไรยากสุดทําก่อน ต่อไปจะชินกับเรื่องยาก
  4. โยงเป้าหมาย ระยะสั้น ระยะยาว ต้องมี Milestone และวัดผลเป็นระยะชัดเจน ฉลองชัยบ้าง ทั้งเรื่องงาน สุขภาพ ครอบครัว
  5. รู้จักปฏิเสธสิ่งที่ไม่จําเป็น งานที่ไม่เกิดประโยชน์ หรือให้คนอื่นทําแทนได้ ต้องหลีกเลี่ยงให้หมด ใช้เวลากับสิ่งที่สําคัญ
  6. เข้าใจธรรมชาติของพลังใจ เรื่องใหม่ใช้พลังใจมาก ถ้าทําได้ต่อเนื่องไป จะใช้พลังงานน้อยลง และเหลือไปทําสิ่งอื่นต่อ


ที่มา : Think People Consulting