บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - วิธีมอบกําลังใจให้แก่ลูกน้อง
วิธีมอบกําลังใจให้แก่ลูกน้อง


วิธีมอบกําลังใจให้แก่ลูกน้อง

  1. เปิดโอกาสให้ลูกน้องบ้าง ทั้งในการแสดงความสามารถและการแสดงความ คิดเห็น จะทําให้ลูกน้องรู้สึกว่าเราให้ความสําคัญ และไม่เก็บความก้าวหน้าเอาไว้คนเดียว
  2. ให้ความเป็นกันเอง พูดคุยกับลูกน้องเรื่องอื่นนอกเหนือจากงานบ้าง จะช่วยลดช่องว่างระหว่างบทบาทและกระชับความสัมพันธ์ให้ดีขึ้น
  3. ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ไม่มีใครที่ไม่เคยทําผิด ต้องรู้จักยอมรับและไม่นําความผิดพลาดในอดีตมาตัดสินความสําเร็จของลูกน้องในอนาคต
  4. ให้ใจลูกน้อง ร่วมทุกข์ร่วมสุข ไม่ทอดทิ้งกัน จะนํามาซึ่งความเคารพที่ลูกน้องมีต่อตัวเจ้านาย อีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ร่วมงาน
  5. การให้โดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นกลยุทธ์ในการพิชิตใจลูกน้อง เพียงรู้จักให้มากกว่ารับ และเปิดใจรับความแตกต่างของลูกน้อง แต่ละคน มากกว่าเอาความชอบส่วนตัวมาเป็นบรรทัดฐานในการชี้วัดคุณค่าของคน


ที่มา : Think People Consulting