บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - คุณสมบัติของผู้นําสําหรับองค์กรทํางานแบบ Agile
คุณสมบัติของผู้นําสําหรับองค์กรทํางานแบบ Agile


คุณสมบัติของผู้นําสําหรับองค์กรทํางานแบบ Agile


  • ใจกว้าง มองโลกในแง่ดี เปิดรับฟังความคิดต่างอย่างจริงใจ เนื่องจากการทํางานแบบ Agile ต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอเพื่อปรับปรุงการทํางานอย่างต่อเนื่อง หากเป็นคนยึดติดกับความคิดของตนเอง หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ อาจนํามาซึ่งปัญหาไม่สามารถปรับให้พร้อมกับความเปลี่ยนแปลง
  • เป็นผู้ฟังที่ดี มีความสามารถในการเข้าอกเข้าใจ (Empathy) ผู้อื่น การทํางานแบบ Agile ต้องทํางานกับลูกค้าทั้งจากภายในและภายนอก ทําให้ต้องรับฟังความคิดเห็น ความต้องการที่หลากหลาย ดังนั้นความรู้สึกเข้าอกเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าจึงเป็นสิ่งสําคัญ
  • มีความสามารถในการเจรจาต่อรองและบริหารความขัดแย้ง เนื่องจากการทํางานที่ต้องตอบสนองกับ ความต้องการที่หลากหลาย อาจนำมาสู่ความขัดแย้ง ผู้นําจึงต้องรู้จักที่จะบริหารความขัดแย้ง เพื่อหาทางออกให้กับทุกฝ่าย
  • เป็นผู้ที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ การเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นั้น ต้องมีพื้นฐานจากการอ่าน และ เห็นมาก ทําให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดเวลา ดังนั้นผู้นําจึงควรมีการเรียนรู้และพัฒนาความคิด ความรู้ มุมมอง ผ่านข้อมูลข่าวสารต่างๆ
  • มีความสามารถในการบริหารทีม
  • มีความรู้ ทักษะในเรื่องของเทคโนโลยี


ที่มา : Think People Consulting