บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - 15 บทบาทของพนักงานสมัยใหม่
15 บทบาทของพนักงานสมัยใหม่


15 บทบาทของพนักงานสมัยใหม่

1. ต้องเป็นบุคคลที่มีความคล่องตัวสูงในการปฏิบัติงาน พร้อมรับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่หรือสถานที่
2. สามารถเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น ทั้งคําชมและคําติติง
3. ทํางานรวดเร็ว เสร็จตามเป้าหมาย
4. ไม่ทําตัวให้เป็นภาระแก่ผู้อื่น โดยเป็นนักประสานงานที่ดี
5. มีความคิดสร้างสรรค์ในการเพิ่มผลผลิต
6. กระหายที่จะเรียนรู้ และใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ
7. มีวินัยในการทํางาน และเข้าใจในสภาพของหน้าที่
8. เป็นนักบริการลูกค้า ทั้งลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร
9. เป็นนักประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
10. เป็นนักพัฒนา คือรู้จักปรับปรุงงาน และบุคลิกภาพเสมอ
11. มีมนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน
12. มีความซื่อสัตย์สุจริต
13. มีความจงรักภักดีต่อองค์กร
14. กล้าคิด กล้าทํา กล้าตัดสินใจ
15. มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่


ที่มา : Think People Consulting