บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - วิธีการหาและสร้างคนดีในองค์กร
วิธีการหาและสร้างคนดีในองค์กร


วิธีการหาและสร้างคนดีในองค์กร


1. เสาะแสวงหา
เริ่มด้วยการวางแผนทรัพยากรมนุษย์อย่างเหมาะสม แต่การเสาะแสวงหาให้ได้ผล จะต้องมี วิสัยทัศน์ในการจัดจ้างผู้ที่มีคุณสมบัติตามประสงค์เพื่อเข้าทํางาน ได้แก่ คุณสมบัติ คุณภาพ ความสามารถ ทักษะ และควรคัดออก สําหรับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม
2. ตบแต่ง เจียระไน
เป็นช่วงสมาชิกใหม่ปรับตัวเข้ากับองค์กรและงาน ด้วยการให้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับงาน ทั้งในทางลึกและทางกว้างอย่างทันสมัย ให้สามารถทํางานได้ดี โดยใช้การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และการสอนงาน
3. ใช้งาน
เป็นการมอบหมายให้ทํางานอย่างเป็นระบบ พร้อมสนับสนุนให้ทํางานอย่างมีคุณภาพ มีการติดตามงาน และประเมินผลงานอย่างเหมาะสม เพื่อจะได้รู้ปัญหาและแก้ไขได้ทัน
4. สนับสนุนรักษา
วิธีการง่ายๆ คือ มีระบบค่าตอบแทนที่มี ประสิทธิภาพ โดยเน้นผลงาน ความตั้งใจ ความรู้ และพัฒนาขีดความสามารถของ คนทํางาน


ที่มา : Think People Consulting