บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ข้อสังเกตว่าพนักงานจะลาออกจากงาน ทําไม Talent ถึงพากันลาออก ???
ข้อสังเกตว่าพนักงานจะลาออกจากงาน ทําไม Talent ถึงพากันลาออก ???


ข้อสังเกตว่าพนักงานจะลาออกจากงาน ทําไม Talent ถึงพากันลาออก ???


  • สัมพันธภาพกับผู้จัดการ ไม่สนับสนุนและไม่สนใจ ทั้งในเรื่องงานและการเติบโตในอาชีพ
  • งานไม่มีความท้าทาย และน่าเบื่อ
  • ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน /วัฒนธรรมองค์กร ไม่ตรงกัน ค่านิยมที่แตกต่างกัน
  • ขาดโอกาสในการใช้ทักษะที่พนักงาน และไม่ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ
  • รู้สึกว่างานของตนเองที่ทําไม่มีความสําคัญกับบริษัท
  • อิสระในการทํางานไม่มี หรือมีต่ำ
  • ไม่ได้รับการยอมรับในการทํางาน
  • เงินเดือนไม่เหมาะสม เมื่อพนักงานเทียบภาระงานที่ตนทํากับสิ่งที่ตนได้รับ


ที่มา : Think People Consulting