บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - 5 ปัจจัยในการเก็บรักษา Talent ในยุคนี้
5 ปัจจัยในการเก็บรักษา Talent ในยุคนี้


5 ปัจจัยในการเก็บรักษา Talent ในยุคนี้


Pay Fairly เรื่องของค่าตอบแทนที่เป็นธรรม จะต้องเป็นธรรมบนพื้นฐานของผลงานที่พนักงานทํา ประสบการณ์และทักษะในการทํางาน ก็คือถ้าพนักงานคนไหนที่สามารถ ทํางานสร้างผลงานที่โดดเด่นได้ และมีความรู้ทักษะที่โดดเด่นไม่มีใครเหมือน ก็ให้จ่ายค่าตอบแทนที่แตกต่างออกไป เพื่อให้คนกลุ่มนี้อยู่ทํางานกับองค์กรต่อไป
Flexibility ความยืดหยุ่นในการทํางาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันเวลาในการ ทํางาน ระเบียบข้อบังคับที่ไม่ยุ่งยาก ต้องการให้ทุกอย่างมีความยืดหยุ่นได้หมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของวัน เวลาในการทํางาน การแต่งกาย วิธีการทํางาน สถานที่ทํางาน ค่าจ้าง สวัสดิการ ฯลฯ ต้องยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความต้องการได้เป็นอย่างดี
Respect คนเก่งทุกคนต้องการที่ได้รับการยอมรับนับถือจากคนอื่นในองค์กรโดยเฉพาะจากนายของตนเอง ดังนั้น ถ้าเราต้องการเก็บรักษาคนเก่งไว้ให้ได้ แปลว่า เราต้องให้ความรู้ และสนับสนุนให้ผู้จัดการทุกระดับขององค์กรเป็นคนที่สามารถที่จะให้การยอมรับในฝีมือ ของลูกน้องตนเองได้
Offer Interesting Work งานที่ท้าทาย คนเก่งจะไม่ชอบที่จะทํางานเดิมๆ ซ้ำๆ ไปเรื่อยๆ แต่ชอบที่จะได้รับงานที่ท้าทายและน่าสนใจ ดังนั้น การที่หัวหน้ามอบหมายงานที่ท้าทายให้ หรือมีการหมุนเวียนงาน โยกย้ายงานบ้าง ก็จะทําให้คนเก่งรู้สึกดี เพราะเขาจะรู้สึกว่าได้รับการพัฒนาตนเองอยู่ลอดเวลา
Inspire Autonomy การให้อิสระในการทํางาน คนเก่งๆ ย่อมมีวิธีการในการทํางานของตนเอง รู้จักที่จะคิดและหาทางที่จะได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการได้ ด้วยตนเอง ดังนั้นองค์กรจึงควรที่จะให้โอกาสแก่คนกลุ่มนี้ในการคิดสร้างสรรค์วิธีการทํางาน ของตนเอง ไม่ควรจะบอกและสั่งให้ทําทุกอย่างตามวิธีการเดิมๆ


ที่มา : Think People Consulting