บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - วิธีการชื่นชมพนักงาน (Recognition) ควบคู่ไปกับใช้ OKRs)
วิธีการชื่นชมพนักงาน (Recognition) ควบคู่ไปกับใช้ OKRs)


วิธีการชื่นชมพนักงาน (Recognition) ควบคู่ไปกับใช้ OKRs)


  • จัดตั้งให้มีโครงการชื่นชม ยอมรับระหว่างพนักงานกับพนักงาน
  • กําหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน กล่าวคือ กําหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าเราจะมีการชื่นชม พนักงานจากการปฏิบัติอย่างไร และผลลัพธ์อย่างไรเช่น พนักงานที่สามารถทําโครงการ พิเศษได้สําเร็จ หรือการทํางานบรรลุตามเป้าหมายบริษัท สนับสนุนให้เป็นค่านิยม องค์การ เป็นต้น
  • แบ่งปันเรื่องราวที่น่าประทับใจ เช่น การจัดทํา Blog ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้มีการแบ่งปันเรื่องราวที่ทําแล้วประสบความสําเร็จให้พนักงานอื่นๆในบริษัทได้รับรู้ร่วมกัน
  • สนับสนุนให้เรื่องการชื่มชมกันและกัน สามารถทําได้บ่อยและทุกคนสามารถได้รับคําชื่นชมนั้นได้ จากการทํางานที่ประสบความสําเร็จเล็กๆ น้อยๆ ผูกรวมเรื่องของ recognition กับเป้าหมาย และกลยุทธ์บริษัท


ที่มา : Think People Consulting