บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ถ้าจะใช้ OKRs อย่าลืมนึกถึง CFRs ด้วย
ถ้าจะใช้ OKRs อย่าลืมนึกถึง CFRs ด้วย


ถ้าจะใช้ OKRs อย่าลืมนึกถึง CFRs ด้วย


การบริหาร OKRs ให้เกิดประสิทธิภาพผล โดยการให้ความสำคัญกับกระบวนการติดตามผลลัพธ์อย่างมีรูปแบบด้วย Conversation Feedback and Recognition (CFR) เพื่อสร้างการทำงานร่วมกันเชิงสร้างสรรค์ เปรียบเสมือนการพูดคุยและช่วยเหลือให้เกิดผลลัพธ์มากกว่าการติดตามเพื่อการจับผิดและถูกลงโทษ

  • Conversations หมายถึง การสื่อสารระหว่างหัวหน้างานและพนักงานอย่าง จริงจัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนผลงาน โดยอาจเป็นการสื่อสาร พูดคุยร่วมกันแบบตัวต่อตัว (ONE-ON-ONE] ซึ่งควรจะเป็นการนําหรือเริ่มประเด็นหารือจากทางพนักงาน โดยหัวหน้างานจะทําหน้าที่ในการโค้ชและเรียนรู้
  • Feedback หมายถึงการป้อนกลับแบบ 2 ทาง ระหว่างเพื่อนร่วมทีมงาน เพื่อที่หารือ ติดตาม ประเมินผลร่วมกัน และการแนวทางการปรับปรุงในอนาคต
  • Recognition หมายถึง การรู้จักที่จะชื่นชม และตระหนักถึงความสําคัญของแต่ละบุคคลที่มีส่วนร่วมให้งานประสบความสําเร็จ


ที่มา : ไขปัญหาคนทํางานกับHRมืออาชีพ สุชาดา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา