บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - แนวคิด 6P สําหรับปรับใช้ในชีวิตการทํางาน
แนวคิด 6P สําหรับปรับใช้ในชีวิตการทํางาน


แนวคิด 6P สําหรับปรับใช้ในชีวิตการทํางาน


1.Polite ความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน พกพาไว้ในการทํางาน จะเป็นที่รักของผู้อื่น ทําอะไรก็จะได้รับความร่วมมือ
2.Patience ความอดทน ต้องอดทนต่อสิ่งที่เราไม่ชื่นชอบ เพราะเราต้องอยู่ในสังคม คนเราไม่เหมือนกัน จะไปหวังให้ใครถูกใจเราทั้งหมดคงยาก
3.Punctuat ตรงต่อเวลา คือสิ่งที่บอกว่าตัวเรามีวินัย มีความเกรงใจให้เกียรติผู้อื่น
4.Peaceful mind การมีจิตใจที่สงบ แล้วจะมีความสุข ไม่อิจฉาริษยาใคร ชื่นชม คนอื่นที่ได้ดี ยอมรับสภาพตนเอง
5.Professional ความเป็นมืออาชีพ คือทําอะไรก็ทําได้ดี มีความรู้ เพื่อที่จะได้ทํา ให้ผลออกมาดี ไม่รู้ก็ขวนขวายหาความรู้
6.Positive การคิดอะไรในเชิงบวกเสมอ มองเห็นโอกาสมากกว่าปัญหา ไม่ปฏิเสธหากต้อง ทําอะไรที่ไม่เคยทํามาก่อน


ที่มา : ไขปัญหาคนทํางานกับHRมืออาชีพ สุชาดา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา