บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - KPI ถ้าใช้ให้ถูกทาง จะให้ผลดี มากกว่าแค่การประเป็นผลงาน
KPI ถ้าใช้ให้ถูกทาง จะให้ผลดี มากกว่าแค่การประเป็นผลงาน


KPI ถ้าใช้ให้ถูกทาง จะให้ผลดี มากกว่าแค่การประเป็นผลงาน


1.ทําให้พนักงานรู้เป้าหมายในการทํางานที่ชัดเจน พนักงานจะทํางานอย่างรู้ทิศทาง รู้ว่าจะต้องทําอะไร อย่างไร เมื่อไหร่ ควรจะทําช้า หรือทําเร็ว หรือต้องระวังอะไรบ้าง ฯลฯรวมทั้งมีแผนงานในการทํางานเพื่อไปสู่เป้าหมาย
2. ทําให้เป้าหมายใหญ่ขององค์กรบรรลุได้ง่ายขึ้น เนื่องจากในการตั้ง KPIนั้นจะต้องทําให้มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายใหญ่ขององค์กรและถ่ายทอดลงมาสู่ผู้จัดการ หัวหน้า งานและพนักงาน
3.ช่วยในการปรับปรุงกระบวนการทํางานได้ การกําหนดเป้าหมายการทํางานที่ ชัดเจนจะทําให้เรารู้ว่าใครต้องทําอะไร ส่งต่อให้ใคร ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะทําให้เราสามารถที่จะออกแบบ กระบวนการทํางานใหม่ได้ แก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อน ความขัดแย้ง และการเกี่ยงงานกันได้ดีขึ้น
4.ทําให้พนักงานเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางานได้ ถ้าเรากําหนด KPI และตั้งเป้าหมายอย่างเหมาะสม สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราสามารถที่จะทําให้พนักงานเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น และเป็นพฤติกรรมในการทํางานที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่กําหนดไว้
5.ทําให้รู้ว่าพนักงานต้องพัฒนาอะไร ในการกําหนด KPI และเป้าหมายในการทํางาน ที่ถูกต้องเหมาะสม จะทําให้เรารู้ว่าพนักงานและคนนั้นยังมีข้อจํากัด และยังต้องพัฒนาอะไรบ้าง เพื่อให้ผลงานได้ตามเป้าหมาย
6.ทําให้สามารถให้รางวัลตอบแทนผลงานได้อย่างเป็นธรรม ถ้าเราสามารถกําหนด KPI และเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม จะทําให้เรามองเห็นผลงานของพนักงาน แต่ละคนอย่างแท้จริง และยังสามารถที่จะนําไปใช้ประกอบในการดัดสินใจให้รางวัลผลงานแก่ พนักงานได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้น และได้รับการยอมรับจากพนักงานมากขึ้นเช่นกัน


ที่มา : Think People Consulting