บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ใช้ 6 Rs แก้ 4 ไม่ในการบริหาร “พนักงานที่ไม่ทำงาน”
ใช้ 6 Rsแก้ 4 ไม่ในการบริหาร “พนักงานที่ไม่ทำงาน”


ใช้ 6 Rs แก้ 4 ไม่ในการบริหาร “พนักงานที่ไม่ทำงาน”


การเพิกเฉยต่อพนักงานที่มีผลงานต่ำหรือไม่ทำงานนั้นเป็นเรื่องง่ายเพราะไม่ใช่เรื่องสนุก (+ อึดอัด ลำบากใจ ห่อเหี่ยว) ที่จะไปบอกไปติดตามไปแก้ไขทุกคนให้มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและทำให้พนักงานคนนั้นไม่พอใจ (Conflict) แต่หากเพิกเฉยพนักงานทีjมีผลงานต่ำหรือไม่ทำงาน ไม่แก้ไขหรือลงโทษ จะทำให้ พนักงานที่ดีเสียกำลังใจเพราะพนักงานที่ดีจะเป็นผู้ที่ต้องแบกรับภาระงานเพิ่มจากงานที่บางคนไม่ทำ (Negative consequences of Retaining a Poor Performer)
ซุนวู กล่าวว่าถ้าทหารที่ใกล้ชิดแม่ทัพทำผิด แต่ไม่ได้ถูกลงโทษ คำสั่งที่ต้องปฏิบัติจะกลายเป็นเรื่องเล่นๆ ไม่สามารถปกครองหรือใช้ทำงานให้สำเร็จได้ เป็นแม่ทัพแล้วไม่กล้าตัดหัวคนไม่ดีก็เป็นแม่ทัพที่ดีไม่ได้ ถ้าไม่กล้าลงโทษคนที่ไม่ดีก็คือ … การลงโทษคนดีแล้วจะมีคนดีเหลือสักกี่คนที่จะทำงานให้ นี่คือ 1 ใน 8 เหตุผลที่พนักงานมือดีจะลาออก

“อัตรา” การลาออกไม่สำคัญเท่ากับ “คน” ที่ลาออก ถ้า 10% ของคนที่ลาออกเป็น “คนเก่ง + ดี” การเติบโตและความก้าวหน้าขององค์กรก็จะมีปัญหาในอนาคต

เพราะสุดท้ายคุณก็จะเหลือแต่คนที่ไม่ดีแล้ว … คุณจะมีผลงานได้อย่างไร องค์กรจะเติบโตได้อย่างไร

ดังนั้นต้องมีค่านิยมขององค์กรและนโยบายว่าประสิทธิผลสูงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ต้องจัดการกับพนักงานที่มีผลงานต่ำ (Clean House) ทันที!!! เพราะพนักงานที่มีผลงานต่ำ คือ ผู้ฉุดรั้ง (Bottleneck) และบั่นทอนกระบวนการ การพัฒนาของธุรกิจปัญหาอยู่ที่ความรู้ความสามารถทักษะหรือทัศนคติ (Lack of Accountability, Laziness, Bad Attitude or Rebellion) สาเหตุ โดยทั่วไป คือ
1. ไม่รู้
2. ไม่เข้าใจไม่พร้อม
3. (ทำ)ไม่ เป็น
4. ไม่ทำ

วิธีแก้ไข (6 Rs)
1. Recruit คือกระบวนการรับสมัครตรวจสอบระบบขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกพนักงานว่ามีข้อบกพร่องอะไรหรือไม่จึงรับคนนี้เข้ามา
2. Retrain คือฝึกใหม่ให้ความรู้และทักษะที่จำเป็นที่ยังไม่เพียงพอแก้สาเหตุข้อ 1. ไม่รู้
3. Resupply คือให้การสนับสนุนใหม่อีกครั้งสนับสนุนกระบวนการและทรัพยากรที่ยังไม่เพียงพอแก้สาเหตุข้อ 2. ไม่เข้าใจไม่พร้อม
4. Refit คือตั้งต้นใหม่ปรับขอบเขตของงานและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก้สาเหตุ 3. (ทำ)ไม่เป็น
5. Reassign คือมอบหมายงานใหม่


ที่มา : https://www.smartsme.co.th/content/100707