บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ข้อดี 5 ข้อของการใช้ OKRs ทําไมใครๆ ก็พูดถึง OKRs (Objectives and Key Results)
ข้อดี 5 ข้อของการใช้ OKRs ทําไมใครๆ ก็พูดถึง OKRs (Objectives and Key Results)


ข้อดี 5 ข้อของการใช้ OKRs ทําไมใครๆ ก็พูดถึง OKRs (Objectives and Key Results)


  • ช่วยให้ทุกคนในองค์การ “Focus” ถึงจุดมุ่งหมายเดียวกัน
  • เป้าหมายที่กําหนดสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (Alignment) และมีความโปร่งใส (Transparent) ทําให้ ทุกคนรับรู้ภาพรวมเป้าหมายของบริษัทตรงกัน
  • พนักงานมีความมุ่งมั่น (Commitment) และตั้งใจที่จะทําให้ บรรลุเป้าหมายของตนเองอย่างจริงจัง
  • ทําให้เกิดกระบวนการติดตามผลลัพธ์ (Track) ที่มีประสิทธิภาพ
  • OKRs นั้น มิได้มุ่งเน้นการเชื่อมโยงกับโบนัส หรือค่าตอบแทน ทําให้พนักงานกล้าที่จะเสี่ยง (Risk-taking) ในการทํางานเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายมากยิ่งขึ้น


ที่มา : Think People Consulting