บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - OKR (Objective and Key Results) กับ KPI (Key Performance Indicator)
OKR (Objective and Key Results) กับ KPI (Key Performance Indicator)


OKR (Objective and Key Results) กับ KPI (Key Performance Indicator)


0KR คืออะไร ??
OKRs (Objective and Key Areas) คือ เครื่องมือทางการจัดการที่ช่วยในเรื่องการตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) โดยต้องมีการกําหนด Objective หรือวัตถุประสงค์ (สิ่งที่บริษัทต้องการที่จะบรรลุ) ส่วน Key Results หรือ ผลลัพธ์สำคัญ เป็นสิ่งที่บอกจะต้องทําอย่างไร เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้

OKR เหมือนหรือต่างกับ KPI อย่างไร ??

  • วัตถุประสงค์ที่ไม่เยอะ บริษัทควรมี0KRs เพียงแค่ 3-5 ประการ แต่ละวัตถุประสงค์ก็จะมีผลลัพธ์สำคัญไม่เกิน 5 ประการต่อวัตถุประสงค์
  • วัตถุประสงค์มาจาก ข้างล่าง เพื่อให้เกิดความผูกพันและยอมรับ
  • เน้นความยืดหยุ่นโดยเฉพาะเมื่อสภาวะ แวดล้อมธุรกิจเปลี่ยนไป
  • กล้าที่จะล้มเหลวโดยวัตถุประสงค์ที่กําหนดต้องท้าทายในลักษณะของ Stretched goals
  • ไม่ผูกกับระบบประมินแลและไม่เชื่อมกับโบนัส!!


ที่มา : Think People Consulting