บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - สาเหตุของปัญหา “งานว่างคน” และวิธีแก้ปัญหา “งานว่างคน”
สาเหตุของปัญหา “งานว่างคน”


สาเหตุของปัญหา “งานว่างคน”


ปัญหา “งานว่างคน” คือ สถานการณ์ที่เมื่อมีงานเข้ามาให้ทําแต่ในบริษัทกลับไม่มี พนักงานรองรับงานที่เกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น
1. งานมีปริมาณมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ หลายครั้งเกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทเพิ่งปรับลดจํานวน พนักงานลง เพราะคาดการณ์ว่าความต้องการของตลาดจะลดลง แต่ปริมาณงานกลับสวนทางกัน
2.บริษัทหาคนมารับผิดชอบงานไม่ทัน เนื่องจากกระบวนการในการสรรหาบุคลากรนั้นล่าช้า ทําให้บริษัทไม่สามารถหาคนมาทํางานได้ทัน หรือบริษัทมีทุนน้อยทําให้เสียเปรียบในการหาคน
3.บริษัทพัฒนาคนไม่ทันงาน บริษัทใช้เวลาในการฝึกอบรมคนนานเกินไป ทําให้ไม่ทันต่อ ความต้องการ
4.คนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะลาออก แม้บริษัทจะออกกฎว่าต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนลาออก แต่ ในบางตําแหน่งที่ต้องการพนักงานที่มีความชํานาญเฉพาะด้านทําให้ต้องอาศัยเวลานานในการสรรหาคน
5.คนในบริษัททํางานไม่เต็มที่ พนักงานทํางานได้ต่ำกว่ามาตรฐาน ส่งผลให้มีงานบางส่วนที่หาพนักงานรับผิดชอบงานไม่ได้
6.ระบบการทํางานของบริษัทไม่มีประสิทธิภาพ เช่น บางองค์กรใช้เวลาของคนทํางานหมดไปกับงานที่น่าจะใช้เครื่องจักร หรือเทคโนโลยีทดแทนได้ ทําให้งานที่ต้องใช้คนทําต้องว่างคน


วิธีแก้ปัญหา “งานว่างคน”

  • จัดทํา Succession Plan เป็นวิธีการเตรียมพนักงานที่เป็นเหมือนตัวตายตัวแทนในกรณีที่พนักงานในตําแหน่งเดิมลาออก โดยฝ่าย HR ต้องทําการศึกษาว่ามีตําแหน่งใดบ้างที่ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้าน เพื่อทําการหาพนักงานมาเรียนรู้งานในตําแหน่งนี้ก่อนล่วงหน้า
  • จัดทํา Skills Inventory เป็นการจัดทําฐานข้อมูลที่รวบรวมทักษะ ในการทํางานของพนักงานในบริษัท และจํานวนของพนักงานที่มีทักษะเหล่านั้น โดยเน้นทักษะที่สําคัญและจําเป็นต่อธุรกิจ
  • จัดทําระบบ Job Competency เป็นการกําหนดมาตรฐานของความรู้ และทักษะที่จําเป็นในแต่ละตําแหน่งงาน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินความรู้และทักษะของพนักงาน รวมถึงใช้ผลการประเมินในการ วางแผนพัฒนาทักษะของพนักงานเป็นรายบุคคล
  • การสรรหาแบบ Proactive Recruitment เป็นรูปแบบการสรรหาพนักงาน โดยวิเคราะห์ในด้านระยะเวลาที่ใช้ในการสรรหาพนักงานแต่ละตําแหน่ง และวางแผนการสรรหาในเชิงรุก
  • สร้างองค์กรให้เป็น Flexi-Organization คือสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานภายในบริษัทได้อย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านคน กระบวนการ งาน และเวลา


ที่มา : Think People Consulting