บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - สวัสดิการ (Benefits) ในปัจจุบันสําคัญแค่ไหน ?
สวัสดิการ (Benefits) ในปัจจุบันสําคัญแค่ไหน ?


สวัสดิการ (Benefits) ในปัจจุบันสําคัญแค่ไหน ?


1. สามารถนําสวัสดิการ (Benefits) มากําหนดเป็นกลยุทธ์องค์กร
วัตถุประสงค์ในการนําสวัสดิการ (Benefits) มากําหนดเป็นกลยุทธ์องค์กร

   ดึงดูดและรักษา Talent

82%

   สร้างความผูกพันของพนักงาน

65%

   สนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี

52%

   ส่งเสริมผลการดําเนินงานขององค์กร

40%

   ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

33%

2. แนวโน้มของคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจกับสวัสดิการ (Benefits) พอๆ กับเงินเดือน(Salary)

 • สวัสดิการส่งเสริมความยืดหยุ่น (Flexibility) ในการทํางาน
 • สวัสดิการเพื่อสร้างความสมดุลในชีวิตส่วนตัว และชีวิตการทํางาน (Work-life balance)
 • สวัสดิการเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่ม รวมถึงขนมขบเคี้ยวฟรี
 • การอนุญาตให้นําสัตว์เลี้ยงมาที่ทํางาน (Pets at Work)
ตัวอย่าง.สวัสดิการที่คนรุ่นใหม่ต้องการ
จากผลงานวิจัยของ SHRM (Society for Human Resource management) ในปี 2017 เกี่ยวกับการนําสวัสดิการ มาเป็นกลยุทธ์ขององค์การในการสรรหาและรักษาพนักงาน พบว่า
 • ผลการดําเนินงานขององค์การดีขึ้น : 58% Vs 34%
 • ประสิทธิผลในการสรรหาและคัดเลือกเพิ่มขึ้น : 19% vs 8%
 • ประสิทธิผลในเรื่องการคงอยู่ของพนักงานสูงขึ้น : 28% VS 11%
(เปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบระหว่างองค์การที่ ได้นำเรื่องสวิสดิการมาเป็นกลยุทธ์และองค์การที่ไม่ได้ดําเนินการ)
 1. เวลาเข้างานยึดหยุ่น (Flexible Time)
 2. สนับสนุนที่จอด รถ/ค่าจอดรถ
 3. ช่วงเวลาพักเบรคในที่ทํางาน มุมกาแฟ มุมหนังสือ
 4. บัตรสมาชิกออกกําลัง กาย/สถานที่สาหรับออกกำลังกาย
 5. วันหยุดเพื่อการ ท่องเที่ยว (โดยเฉพาะ)
 6. ตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์


ที่มา : Think People Consulting