บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ทําอย่างไรให้ “การเรียนรู้” กลายเป็นส่วนหนึ่งในการทํางาน (สำหรับพนักงาน)
ทําอย่างไรให้ “การเรียนรู้” กลายเป็นส่วนหนึ่งในการทํางาน (สำหรับพนักงาน)


ทําอย่างไรให้ “การเรียนรู้” กลายเป็นส่วนหนึ่งในการทํางาน (สำหรับพนักงาน)


1. ฝึกตัวเองให้เป็นคนช่างสังเกต และตั้งคําถาม
2. ลองทํา “To-Learn List” เพื่อกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่เราต้องการในแต่ละปี
3. ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ปัจจุบันโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ search engine มีการพัฒนาตัวช่วยเพื่อช่วยพัฒนาการเรียนรู้ เช่น Google Explore หรือ Microsoft Office Assistant
4. กําหนดช่วงเวลาในการเรียนรู้และบันทึกไว้ในตารางการทํางาน เพื่อเป็นการย้ำและบอกให้เพื่อนร่วมงานที่สามารถเห็นตารางการทํางานของคุณได้รู้ว่า มีการจัดแบ่งช่วงเวลาการเรียนรู้ ทําให้สามารถจัดสรรเวลาเพื่อการพัฒนาตนเองได้
5. แบ่งปันความรู้ที่เราได้เรียนรู้มาให้กับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เพื่อนร่วมงานได้รับความรู้ใหม่ๆ แล้ว ยังเป็นการพัฒนาตนเองได้อีกด้วย


ที่มา : Think People Consulting