บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - 5 สิ่งสําคัญ ในการประเมินผลการทํางานครึ่งปี
5 สิ่งสําคัญ ในการประเมินผลการทํางานครึ่งปี


5 สิ่งสําคัญ ในการประเมินผลการทํางานครึ่งปี


1. ทบทวนการทํางานที่ผ่านมา
ทบทวนผลงานของตนเองดูอีกครั้งว่าที่ผ่านมา มีงานชิ้นไหนบ้างที่เราได้ทํา สําเร็จเรียบร้อยไปแล้ว งานชิ้นไหนยังเหลือและต้องทําอะไรต่อหรือปรับปรุงเพิ่ม และ นําไปวางแนวทางในการทํางานในช่วงเวลาที่เหลือต่อไป
2. เพิ่มทักษะการทํางานใหม่ๆ
นอกจากการทํางานให้สําเร็จตามเป้าหมายแล้ว ต้องเพิ่มทักษะความสามารถ ในการทํางานของตัวเองด้วย อาจจะเป็นทักษะการทํางานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้บรรลุเป้าหมายเร็วขึ้น
3. หาวิธีปรับปรุงเนื้องาน
ควรหาว่ามีจุดไหนต้องปรับปรุงหรือเปล่า เพื่อจะได้วางแผนปรับปรุงผลงานให้ ดีขึ้น โดยอาจลองขอคําแนะนําจากหัวหน้างานหรือเปรียบเทียบกับผลงานเก่า แล้ว นํามาหาวิธีการทํางานให้ได้ประสิทธิผลเพิ่มขึ้นจากเดิม
4. ตรวจสอบเป้าหมายและประเมินผลการทํางาน
ทุกปีเราจะตั้งเป้าหมายของปีนั้นไว้ล่วงหน้า ดังนั้นอย่าลืมสํารวจและตรวจสอบ ว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เทียบกับผลงานที่ผ่านมาได้คุณภาพตามเป้าหมายหรือไม่ ถ้ายัง ไม่ได้คุณภาพต้องเพิ่มแผนการพัฒนาการทํางานในครึ่งปีหลังด้วย
5. ตั้งเป้าหมายการทํางานในอีกครึ่งปีที่เหลือ
ถ้าตรวจสอบแล้วว่าครึ่งปีที่ผ่านมายังทําเป้าหมายได้ไม่ถึงครึ่งทางที่ตั้งไว้ต้อง ตั้งเป้าหมายครึ่งปีหลังใหม่ให้ชัดเจน เพื่อช่วยในการวางแผนงานให้บรรลุเป้าหมาย มากที่สุด ให้ผลการทํางานรวมทั้งปีได้ตามเป้าหมาย


ที่มา : Think People Consulting