บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - 7 Steps to an Effective Onboarding process
7 Steps to an Effective Onboarding process


7 Steps to an Effective Onboarding process


1.แนะนําพนักงานใหม่ให้คนในองค์กรทราบก่อนวันมาเริ่มงาน
2. เตรียมความพร้อมของสถานที่ทำงานให้พร้อมตั้งแต่วันแรก
3. ตรวจสอบการเข้าถึงโปรแกรมหรือข้อมูลที่จําเป็นของพนักงานใหม่
4. พาพนักงานใหม่แนะนําต่อผู้บริหารแต่ละสายงาน
5. จัดวาระรับประทานอาหารร่วมกับทีมภายในสัปดาห์แรก
6. เตรียมการฝึกอบรมในสัปดาห์แรกสําหรับพนักงานใหม่
7. อย่าลืมติดตามผล เมื่อครบ30,60,90 วัน ของพนักงานใหม่


Credit:www.trinet.com/hr-insights/blog
ที่มา : Think People Consulting