บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - 5 ขั้นตอนในการเตรียมการปฐมนิเทศ พนักงานใหม่
5 ขั้นตอนในการเตรียมการปฐมนิเทศ พนักงานใหม่


5 ขั้นตอนในการเตรียมการปฐมนิเทศ พนักงานใหม่


1.ตั้งเป้าหมายของการปฐมนิเทศให้ชัดเจนก่อน
เป้าหมายต้องสนับสนุนเป้าหมายองค์กรด้วยเพื่อไม่ให้การอบรมไร้ทิศทางไม่มีประสิทธิภาพและไม่เชื่อมโยงต่อความสําเร็จองค์กร เป้าหมายช่วยให้เตรียมข้อมูลเฉพาะที่สําคัญ ไม่ให้พนักงานใหม่รับข้อมูลมากเกินไปแบบไร้ทิศทาง ตั้งแต่แรกของการเริ่มงาน
2. เขียนเค้าโครงเนื้อหาที่ใช้ในการปฐมนิเทศ
การเขียนเค้าโครงเนื้อหา (outline) ช่วยให้มั่นใจว่า เรื่องสําคัญที่จะสนับสนุนเป้าหมาย ไม่ตกหล่นไป และไม่มีเนื้อหาที่ไม่สําคัญ เพิ่มมาให้เป็นการเสียเวลาในการอบรมบางเรื่องที่เป็นกฎหรือระเบียบ อาจเป็นแค่แนะนําให้พนักงานไปหาข้อมูลเพิ่มเองก็ได้
3. เตรียมเนื้อหาที่เป็นภาพรวมใหญ่ขององค์กร
ในการปฐมนิเทศแต่ละครั้งอาจจะมีพนักงานใหม่จากหลายแผนกมาพร้อมกัน ซึ่งไม่จําเป็นที่ผู้อบรมต้องอธิบายในรายละเอียดของ แต่ละหน่วยงาน แต่ต้องอธิบายภาพรวมใหญ่และทิศทางขององค์กรเพื่อให้พนักงานใหม่ทุกคนเข้าใจในองค์กรไปในทางเดียวกัน
4. ออกแบบวิธีการปฐมนิเทศให้ทันสมัย
พนักงานใหม่ส่วนใหญ่เป็น Gen Y,Z ซึ่งถ้าให้มานั่งในห้องอบรม ดูสไลด์หรือวีดีโอ คงเป็นเรื่องตกยุคแล้วในช่วงที่ทุกคนใช้ Social Media อาจปรับเป็นแบบ Online,Facetime ที่สื่อสารที่ใดก็ได้เพื่อสร้างความสนใจและประทับใจให้กับพนักงานรุ่นใหม่
5. มีวิธีการวัดผล และรับ Feedback ของพนักงานใหม่ที่เข้าปฐมนิเทศ
การวัดผลเพื่อให้ทราบว่าการอบรมได้ผลตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้หรือไม่ พนักงานใหม่เข้าใจองค์กรอย่างที่เรากําหนดไว้หรือไม่ ส่วน Feedback จากการอบรม ช่วยให้เรานํามาวิเคราะห์ แก้ไขปรับปรุง และออกแบบการอบรมให้ได้ประโยชน์และน่าสนใจขึ้น
Credit: www.yourtrainingprovider.com/blogที่มา :Think People Consulting