บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - คุณลักษณะสําคัญแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็น “High Performer”
คุณลักษณะสําคัญแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็น “High Performer”


คุณลักษณะสําคัญแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็น “High Performer”


1.เป็นนักแก้ปัญหา (Problem-Solving)
2.สามารถทํางานเป็นทีมได้ (Ability to work on a Team)
3.เชี่ยวชาญในงานเชิงเทคนิค (Technical Proficiency)
4.ฉลาดและมีความสามารถ (Intelligence and Competency)
5.มีทักษะด้านการจัดการงาน (Organizational Skills)
6.มีทักษะการสื่อสาร(Communication Skills)
7.มีความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
8.สามารถบริหารจัดการเวลาได้ (Time Management)
9.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Analytical Skills)
โดยท้ายภาพ มีอักษรเล็ก ๆ
Credit: Dr. Mary Dowd; Updated March 16, 2018ที่มา :Think People Consulting