บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ปัจจัยที่จะทําให้พนักงานเกิด ความพึงพอใจในการทํางาน
ปัจจัยที่จะทําให้พนักงานเกิด ความพึงพอใจในการทํางาน


ปัจจัยที่จะทําให้พนักงานเกิด ความพึงพอใจในการทํางาน


1.Communication มีการสื่อสารระหว่างกันอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารผู้จัดการ หัวหน้า และพนักงานเอง ทุกคนจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน และมีการสื่อสารสองทางกันอยู่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะกับหัวหน้าขอตนเอง
2.Development พนักงานได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนพัฒนาพนักงาน เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะที่สูงขึ้น เมื่อพนักงานรู้สึกว่าตนเองได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก็จะเกิดความรู้สึกพึงพอใจในการทํางาน
3.Relationships with manager ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับนายของตนเอง ถ้ามีความสัมพันธ์ที่ดี คุยกันรู้เรื่อง มีความเข้าใจกัน แม้ว่า อาจจะมีทะเลาะกันบ้างซึ่งเป็นปกติสําหรับการงานอยู่แล้ว แต่ความสัมพันธ์ที่ดี ก็จะทําให้ เรื่องร้ายแรงกลายเป็นเรื่องที่แก้ไขกันได้
4.Appreciation ความรู้สึกดีต่อการทํางาน รู้สึกว่างานที่ทําอยู่มีความหมาย มีความสําคัญ ผลงานของผนที่ออกมา มีส่วนในความสําเร็จขององค์กร ซึ่งถ้าทําให้พนักงานรู้สึกได้แบบนี้ ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้นได้
5.Pay Process ซึ่งก็คือเรื่องของการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน เรื่องของค่าจ้างที่ พนักงานต้องการก็คือ ให้มีระบบค่าตอบแทนที่แข่งขันได้ จ่ายค่าตอบแทนด้วยความเป็น ธรรม เน้นที่งาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ผลงานและทักษะความสามารถเป็นหลักที่มา :Think People Consulting