บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - หลัก 4D เพื่อความสําเร็จในการจัดการเวลา
หลัก 4D เพื่อความสําเร็จในการจัดการเวลา


หลัก 4D เพื่อความสําเร็จในการจัดการเวลา


1.DESIRE ความปรารถนา คุณต้องมีแรงขับจากความต้องการเพื่อให้สามารถ จัดการกับเวลาของคุณให้เป็นไปตามต้องการและประสบผลสําเร็จสูงสุด
2.DECISIVENESS ความเด็ดขาด คุณต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะฝึกฝน เทคนิคการจัดการเวลาที่ดี จนกว่าจะกลายเป็นนิสัย
3.DETERMINATION ความมุ่งมั่น คุณต้องเต็มใจที่จะยืนกรานขัดขึ้นต่อสิ่งเร้า ต่างๆที่เข้ามาจนกว่าคุณจะกลายเป็นคนที่สามารถจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความต้องการจะเสริมสร้างความมุ่งมั่นให้แก่คุณ
4.DISCIPLINE การมีวินัย คุณต้องมีวินัยในตนเองที่จะฝึกฝนการจัดการเวลา ไปทั้งชีวิต วินัยที่มีประสิทธิภาพ คือ พร้อมที่จะบังคับตัวเองให้ทําในสิ่งที่รู้ว่าต้องทํา เมื่อคุณรู้ว่าถึงเวลาจะต้องทํามัน ไม่ว่าจะอยากทําหรือไม่ที่มา :Think People Consulting, เวลามีค่ามากกว่าทองคํา ,Brian Tracy