บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - การธํารงรักษาพนักงานที่มีฝีมือ เป็นเรื่องที่คุ้มค่าแก่การลงทุน
การธํารงรักษาพนักงานที่มีฝีมือ เป็นเรื่องที่คุ้มค่าแก่การลงทุน


การธํารงรักษาพนักงานที่มีฝีมือ เป็นเรื่องที่คุ้มค่าแก่การลงทุน


1.องค์กรได้พนักงานที่มีฝีมือในการทํางาน เพื่อที่จะได้สร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องให้กับองค์กร โดยไม่ต้องเสียเวลาไปหาคนใหม่ ซึ่งทําให้การเติบโตขององค์กรขาดความต่อเนื่อง
2.องค์กรสามารถรักษาพฤติกรรมที่ดีของพนักงานไว้ กล่าวคือ การที่เราสามารถรักษาพนักงานที่มีความเก่งทั้งในด้านผลงานและด้านพฤติกรรม นอกจากผลงานที่ดีขึ้นแล้ว องค์กรยังสามารถรักษา และเผยแพร่พฤติกรรมที่เหมาะกับองค์กรให้คงอยู่ และสืบทอดให้กับพนักงานรุ่นใหม่ๆ
3.รักษาความรู้ไว้กับองค์กรได้ อีกทั้งยังให้พนักงานเหล่านี้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ สู่พนักงานรุ่นหลัง ซึ่งจะได้เอาความรู้ที่ได้มานี้ไปต่อยอดพัฒนาการทํางานขององค์กรต่อไป โดยไม่ต้องมานั่งเริ่มใหม่หรือลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ
4.รักษาวัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีขององค์กรไว้ได้ การที่เราสามารถรักษาพนักงานที่ดีไว้ได้นั้น จะทําให้วัฒนธรรมต่างๆ และค่านิยมขององค์กรสามารถที่จะได้รับการสืบทอดต่อไปได้อย่างดี โดยเฉพาะค่านิยมขององค์กรที่เราต้องการรักษาไว้นั้น จะสืบสานต่อไปได้ ก็ด้วยพนักงานกลุ่มนี้เช่นกันที่มา :Think People Consulting, เวลามีค่ามากกว่าทองคํา ,Brian Tracy