บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - วิธีการคำนวณภาษี
วิธีการคำนวณภาษี


วิธีการคำนวณภาษี


คำนวณภาษีจากเงินได้สุทธิประกอบด้วยส่วนสำคัญ ได้แก่ เงินได้พึงประเมิน หักเงินได้ที่ได้รับยกเว้น หักค่าใช้จ่าย หักค่าลดหย่อน หักเงินบริจาค แล้วจึงนำเงินได้สุทธินั้นไปคำนวฯภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


ที่มา : เรื่องน่ารู้ภาษีบุคคลของคนธรรมดา