บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภท 1 และ 2 (มนุษย์เงินเดือน) หักค่าใช้จ่าย อะไรได้บ้าง
ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภท 1 และ 2 (มนุษย์เงินเดือน) หักค่าใช้จ่าย อะไรได้บ้าง


ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภท 1 และ 2 (มนุษย์เงินเดือน) หักค่าใช้จ่าย อะไรได้บ้าง


เงินได้ประเภท 1 เงินได้จากการจ้างแรงงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เบี้ยเลี้ยง ฯลฯ เงินได้ประเภท 2 เงินได้จากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ฯลฯ

  1. เงินได้ประเภท 1 เงินได้จากการจ้างแรงงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เบี้ยเลี้ยง ฯลฯ

  2. เงินได้ประเภท 2 เงินได้จากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ฯลฯ

สามารถหักค่าใช้จ่ายออกจากเงินได้ก่อน 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท หากมีทั้งเงินได้ประเภทที่ 1 และ 2 ให้นำเงินได้ทั้ง 2 ประเภทรวมกัน หักค่าใช้จ่ายได้ 50% แต่รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท

แล้วจึงนำเงินได้ที่หักค่าใช้จ่ายแล้วทั้งหมด ไปหักลดหย่อน เพื่อให้ได้เงินได้สุทธิ ไปคำนวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา

ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภท 1 และ 2 หักค่าลดหย่อนและยกเว้น อะไรได้บ้าง
กฎหมายกำหนดให้นำไปหักออกจากเงินได้ ได้อีกหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วโดยมีการหักลดหย่อนกรณีต่าง ๆ แตกต่างกัน ออกไป สรุปได้ดังนี้ที่มา : เรื่องน่ารู้ภาษีบุคคลของคนธรรมดา