บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - สิ่งที่ต้องนำส่งประกันสังคม สำหรับ HR มือใหม่ เมื่อกิจการมี พนักงาน-ลูกจ้าง เข้า - ออกจากงาน
สิ่งที่ต้องนำส่งประกันสังคม สำหรับ HR มือใหม่ เมื่อกิจการมีพนักงาน-ลูกจ้าง เข้า - ออกจากงาน


สิ่งที่ต้องนำส่งประกันสังคม สำหรับ HR มือใหม่ เมื่อกิจการมีพนักงาน-ลูกจ้าง เข้า - ออกจากงาน


ผู้ประกันตน คือ ลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันเข้าทำงาน และทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป นายจ้างจะต้องยื่นแบบ ดังนี้

 1. ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
  • แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03) สำหรับผู้ที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาก่อน หรือ
  • แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03/1) สำหรับผู้ที่เคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนแล้ว ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ลูกจ้างเข้าทำงาน

 2. การแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

  กรณีที่มีลูกจ้างลาออกจากงาน ให้นายจ้างแจ้งการออกจากงานโดยระบุสาเหตุการออกจากงาน โดยใช้หนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส. 6-09) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

 3. การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน

  หากลูกจ้างมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เช่น เปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลหรือข้อมูลสถานพยาบาลครอบครัวและข้อมูลจำนวนบุตรให้ใช้หน้งสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน (สปส. 6-10) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

 4. แจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี
  • แบบ สปส.9-02 แจ้งระหว่าง 1ม.ค.-31มี.ค. ของทุกปี

หมายเหตุ *** กรณีกิจการเป็นเจ้าของคนเดียวเจ้าของกิจการคือนายจ้างไม่สามารถขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนได้

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม