บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - 8 ขั้นตอนที่จะปลุกพนักงานให้เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับองค์กร
8 ขั้นตอนที่จะปลุกพนักงานให้เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับองค์กร

8 ขั้นตอนที่จะปลุกพนักงานให้เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับองค์กร


ปลุกจิตสำนึกให้ลูกน้องฮึกเหิมและพร้อมเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน 8 Step Process for Leading Change จาก Dr. John P. Kotter กูรูด้านการเปลี่ยนแปลงแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เป็น 8 ขั้นตอนที่จะปลุกให้พนักงานพร้อมเปลี่ยนแปลงไปกับองค์กร ดังนี้

1. กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น คนส่วนใหญ่นั้นเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสำคัญ แต่ไม่ค่อยมีใครลงมือทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงๆ ดังนั้นเจ้าของธุรกิจต้องปลุกจิตสำนึก ให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะลงมือเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง
2. สร้างทีมตัวอย่าง คือการสร้างทีมเพื่อให้เป็นตัวอย่างในการเปลี่ยนแปลงให้พนักงานคนอื่นเห็น โดยแบ่งหน้าที่กันไปตามความถนัดและความสามารถ การแจกงานให้เหมาะสมกับคนจะทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
3. ส่งเสริมให้ลูกน้องมีวิสัยทัศน์ สนับสนุนพนักงานให้มีความคิดสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานใหม่ๆ มากกว่าการรอคำสั่งแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งช่วยให้องค์กรได้กลยุทธ์ดีๆ จากพนักงานที่ทำงานนั้นโดยตรงอีกด้วย
4. สื่อสารให้ทั่วถึง คนเป็นผู้นำจะต้องโน้มน้าวให้ผู้อื่นคล้อยตาม ชี้ให้พนักงานร่วมกันสร้างองค์กรที่มีคุณภาพ ซึ่งท้ายที่สุดก็ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อองค์กรและอนาคตของพนักงานเอง จึงควรมีการสื่อสารกันด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ในช่องทางที่พนักงานทุกคนเข้าถึง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ การยอมรับ รวมถึงเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
5. ทุกคนต้องมีส่วนร่วม ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ พนักงานทุกคนควรมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อจะได้รู้สึกถึงการเป็นเจ้าของความสำเร็จร่วมกัน
6. ฉลองชัยชนะทีละขั้น คือการสร้างชัยชนะระยะสั้นให้เกิดขึ้นก่อน ควรกำหนดเป้าหมายอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ค่อยๆ ทำให้เสร็จไปทีละขั้นก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนต่อไป และทุกครั้งที่สามารถบรรลุจุดหมายที่ตั้งไว้ อย่าลืมเฉลิมฉลองเพื่อให้ทุกฝ่ายได้เห็นความคืบหน้า และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ
7. ต้องทำอย่างต่อเนื่อง การสร้างการเปลี่ยนแปลงต้องทำอย่างต่อเนื่อง อย่าผ่อนคันเร่งแม้จะประสบความสำเร็จในจุดหนึ่งแล้วเจ้าของธุรกิจยังคงต้องกระตุ้นและติดตามความคืบหน้าต่อไป เพื่อตอกย้ำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญ
8. ฝังรากให้ยั่งยืน หากอยากให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างยั่งยืน เจ้าของต้องปลูกฝังพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงนี้เข้าไปให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร จะทำให้พนักงานพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกใหม่ได้ตลอดเวลา
การจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่ง เป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีอุปสรรคดาหน้าเข้ามาพิสูจน์ความตั้งใจ ขอให้มุ่งมั่นในแนวทางที่ถูกต้อง แล้วอุปสรรคจะพ่ายแพ้ไปเอง อย่ารอให้การเปลี่ยนแปลงมาบีบบังคับจนต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่าง แต่จงมองเห็นการเปลี่ยนแปลงก่อนที่มันจะมาถึง

Source: kasikornbankPmat

ที่มา : PMAT - Personnel Management Association ofThailand