บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - คุณสมบัติของผู้นำยุค4.0
คุณสมบัติของผู้นำยุค4.0


คุณสมบัติของผู้นำยุค 4.0

1. Humble (ความถ่อมตัว) พร้อมที่จะยอมรับว่าบุคคลอื่น มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญมากกว่าตนเอง และพร้อมที่จะขอความรู้และรับฟังผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. Adaptable (การปรับตัว) พร้อมที่จะเปลี่ยนการตัดสินใจจากข้อมูลใหม่ๆ(ที่ผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าดีกว่าเดิม) อยู่ตลอดเวลา
3. Visionary (มีวิสัยทัศน์) มีความสามารถในการมองเห็นถึงทิศทางในระยะยาว แม้จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหรือความไม่แน่นอนในระยะสั้น
4. Engaged (การมีส่วนร่วม) พร้อมที่จะสื่อสาร รับฟัง พูดคุย กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
5. Hyperawareness (การตระหนักรู้อย่างรอบด้าน) ไม่หยุดที่จะติดตามการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดเวลา เพื่อแสวงหาโอกาสและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
6. Informed Decision Making (การตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลที่ครบถ้วน) โดยใช้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ช่วยในการตัดสินใจ ทำให้การตัดสินใจต่างๆ มีข้อเท็จจริงคอยสนับสนุน
7. Fast Execution (การดำเนินการที่รวดเร็ว) มีการตอบสนองอย่างรวดเร็วหลังจากการตัดสินใจ

ที่มา : Learn Supply Chain by TMB