บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - พฤติกรรมที่มีคุณค่าต่อการทำงานเป็นทีม
พฤติกรรมที่มีคุณค่าต่อการทำงานเป็นทีม


พฤติกรรมที่มีคุณค่า สำหรับการทำงานเป็นทีม Team Work

1. การให้การยอมรับซึ่งกันและกัน
2. การร่วมแรงร่วมใจให้ความช่วยเหลือกัน
3. การให้ความร่วมมือประสานงานกัน
4. การถ้อยทีถ้อยอาศัยพูดจากัน
5. การไม่ถือเอาแต่ความคิดของตนเป็นใหญ่
6. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยเหตุผล
7. การทำงานตรงเวลา
8. การมาทำงานอย่างสม่ำเสมอ
9. การเคารพเชื่อฟังคำสั่ง
10.การตระหนักรู้และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
11.การมีสำนึกในความรับผิดชอบ

ที่มา : Learn Supply Chain by TMB