บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - เทคนิคการแข่งขันกับร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่