บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - การหักค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี