บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - แนวทางการบริหารพนักงานที่เป็น Deadwood