บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - การปรับปรุงบัญชี เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด(ตอนที่ 2)