บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - สัมมนา - CEO จังหวัดขอนแก่น

 

Download จดหมายสัมมนา CEO ขอนแก่น

วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา   เพื่อให้เจ้าของกิจการคนไทยได้เรียนรู้เทคนิคบริหารจัดการในองค์กรแบบสมัยใหม่ โดยใช้สารสนเทศเข้ามาช่วยเพื่อทราบข้อมูลบริหารได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง โดยเน้นเนื้อหาสาระสำคัญ ในการควบคุม และลดต้นทุน ช่วยเพิ่มยอดขาย และปรับปรุงการทำงานในองค์กรให้เหนือคู่แข่งได้

     จัดสัมมนาขึ้นในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น มีลูกค้าCEO ของ BUSINESS PLUS เข้า ร่วมหลายท่าน เช่น หจก.สมศักดิ์ โฮลล์เซลล์ โดย คุณมานะ สัจจะสนทิศ ,บจก.ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ โดย คุณไมตรี โรจนสินวิไล ,หจก.อุดร อาชา กรุ๊ป โดย คุณพิสิฐพันธ์ เพียงพอ และคุณอมราลักษณ์ อิทธิรัตนะโกมล ,บจก.เคี้ยง ซุปเปอร์มาร์เก็ต โดย คุณกฤษดากร อภิชนตระกูล ,บจก.สิน 2000 โดย คุณลดาวรรณ เฉลิมพาณิช และคุณดาราวรรณ ตรงกุลเลิศยศ ,บจก.เมย์ (เล้าม่งเส็ง) โดย คุณวรัตถ์ ซุยวัฒนา ,บจก.ลีมาร์ท ขอนแก่น โดย คุณศรันย์ ลีฬหานาจ ,บจก.ฮกกี่ซุปเปอร์มาร์ท โดย คุณพันเลิศ วิชชาพิณ ,บจก.เอส.ไอ.เอ็น.คอมเมอร์เชียล โดย คุณสมคิด ชัยวงศ์ ,บจก.บิ๊กแคท มาร์ท โดย คุณไพศาลและคุณศิริลักษณ์ แจ่มจำรัส ,หจก.นิวกันเอง โดย คุณสุริยะ ศิวบวรวัฒนา, คุณธัญญณัฐ สิทธิชัยเนตรและคุณวิทยา ชนะกุล


   

คุณคุณลดาวรรณ เฉลิมพาณิช
บจก.สิน 2000
คุณพันเลิศ วิชชาพิณ
บจก.ฮกกี่ซุปเปอร์มาร์ท
คุณมานะ สัจจะสนทิศ
หจก.สมศักดิ์ โฮลล์เซลล์
คุณไพศาล แจ่มจำรัส
บจก.บิ๊กแคท มาร์ท
คุณสมคิด ชัยวงศ์
บจก.เอส.ไอ.เอ็น.คอมเมอร์เชียล
คุณไมตรี  โรจนสินวิไล
บริษัท ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด
คุณอมราลักษณ์  อิทธิรัตนะโกมล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร อาชา กรุ๊ป
คุณสุริยะ  ศิวบวรวัฒนา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวกันเอง
คุณวรัตถ์  ซุยวัฒนา
บริษัท เมย์ (เล้าม่งเส็ง) จำกัด
 
คุณศรันย์   ลีฬหานาจ
บริษัท ลีมาร์ท ขอนแก่น จำกัด