บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - สัมมนา - CEO จังหวัดเชียงใหม่

Download จดหมายสัมมนา

วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา  เพื่อให้เจ้าของกิจการค้าปลีก-ค้าส่งคนไทยได้เรียนรู้เทคนิคบริหารจัดการในองค์กรแบบสมัยใหม่ โดยใช้สารสนเทศเข้ามาช่วยเพื่อทราบข้อมูลบริหารได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง โดยเน้นเนื้อหาสาระสำคัญ ในการควบคุม และลดต้นทุน ช่วยเพิ่มยอดขาย และปรับปรุงการทำงานในองค์กรให้เหนือคู่แข่งได้

     จัดสัมมนาขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว ห้องห้วยน้ำขาว มีลูกค้าCEO ของ BUSINESS PLUS เข้า ร่วมหลายท่าน เช่น หจก.ธนพิริยะ โดย คุณธวัชชัยและคุณอมร พุฒิพิริยะ ,หจก.สหไพบูลย์ สุขภัณฑ์ โดย คุณภคพล เลาพงษ์สิต ,บจก.โมเดิร์นลำพูน โดย คุณสำราญ นวชัย และคุณรัชนี ตติยพรกุล ,ร้านกาญจนาเครื่องครัว โดย คุณฐิตาภรณ์และคุณจิรัฐกานต์ สุวรรณกาญจน์ ,หจก.สหภัณฑ์เคหะกิจ โดย คุณชณัฐธิตา กาญจนรักษ์ และคุณเอกรัฐ หล่อเลิศรัตน์ ,บจก.สรรพสินค้าแจ่มฟ้าพลาซ่า โดย คุณชญาดาและคุณอัญเชิญ วงศ์มณีรุ่ง ,บจก. เชียงรายสหทวีกิจ โดย คุณรุ่งรัตน์และคุณกิตติภพ อาศิรพงษ์พิศิษฐ์ ,หจก. ซอฟท์แวร์เซ็นเตอร์ โดย คุณโอภาส หอสถิตย์ธรรม ,หจก. ลำปาง เอส อาร์และบุตร โดย คุณสรัญญาและคุณวิศรุต เจนวานิชกุล ,บจก. ชิชาง โดย คุณนภา ลู่ควร และคุณสุนิตา ธะวิชัย

คุณภคพล เลาพงษ์สิต
หจก.สหไพบูลย์ สุขภัณฑ์
คุณรุ่งรัตน์ อาศิรพงษ์พิศิษฐ์
บจก.เชียงรายสหทวีกิจ
คุณสำราญ  นวชัย
บจก.โมเดิร์นลำพูน (2535)
คุณธวัชชัย  พุฒิพิริยะ
หจก.ธนพิริยะ
คุณอมร    พุฒิพิริยะ
หจก.ธนพิริยะ
คุณอัญเชิญ  วงศ์มณีรุ่ง
บจก.สรรพสินค้าแจ่มฟ้าพลาซ่า
 
คุณชณัญชิตา กาญจนารักษ์
หจก.สหภัณฑ์เคหะกิจ
คุณฐิตาภรณ์  สุวรรณกาญจน์
ร้านกาญจนาเครื่องครัว