บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - สัมมนาพิเศษประจำปี 2559 การวิเคราะห์และพัฒนาองค์กรด้วย Business Plus ERP

    สัมมนาพิเศษประจำปี 2559 การวิเคราะห์และพัฒนาองค์กรด้วย Business Plus ERP และบรรยายพิเศษ "สูตรสำเร็จ การบริหารสินค้าคงคลังเพื่อสร้างกำไรให้องค์กร " โดย วิทยากรพิเศษ อาจารย์สัมฤทธิ์ ชุณหรัศมิ์ ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 –17.00 น.