บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2562

    บริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้โปรแกรมเงินเดือนในสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนานิสิตและนักศึกษา ในสาขาทรัพยากรมนุษย์, บริหารการจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่ต้องมีการเรียนรู้เรื่องการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อให้ทราบถึงการทำงานจริงกับเครื่องมือจริงที่ใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มโอกาสและประสิทธิภาพในการทำงาน บริษัทได้รับโอกาสในการเข้าบรรยายให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ตุลาคม 2562
ครั้งที่ 2 วันที่ 06 พฤศจิกายน 2562
ครั้งที่ 3 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
ครั้งที่ 4 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ครั้งที่ 5 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562