บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - กิจกรรม อบรม ISO/IEC 20000-1:2018 –IT Service Management System

   บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด และบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด จัดกิจกรรมภายใน อบรมเสริมความรู้ด้านมาตรฐานงานบริการตามมาตรฐานสากล ในหลักสูตร ISO/IEC 20000-1:2018 –IT Service Management System โดย อ.วิสุทธิ์ แก้วทอง จากบ. SGS ณ ห้องสัมมนา 502 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2562