บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด จัดอบรมกิจกรรม 5 ส ให้แก่พนักงาน โดย คุณนุชศรา ไชยมาตย์ ในวันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุม 502 บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด

   บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด จัดอบรมกิจกรรม 5 ส ให้แก่พนักงาน โดย คุณนุชศรา ไชยมาตย์ และมีการเตรียมความพร้อม SME โดยคุณพิศมัย ตั้งนันทชัย ในวันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุม 502 บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด