บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยในวันสงกรานต์ 2561

   บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และบริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด จัดกิจกรรมภายใน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 102