บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - Business Plus Account & ERP บรรยายให้นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

  บรรยายกาศ การอบรมระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus Account & ERP เพื่อสนับสนุนการศึกษา ในวันที่ 24-25 เมษายน 2561 ให้กับ นิสิต ชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี