บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - Business Plus Account & ERP บรรยายให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

     โครงการสนับสนุนการศึกษาโดย Business Plus Account & ERP ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เข้าร่วมบรรยายใน "โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มพูนองค์ความรู้สู่นักบัญชีมืออาชีพ" ให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัญฑิต เพื่อแนะนำศักยภาพของโปรแกรมสำเร็จรูป Business Plus Account & ERP ในการทำบัญชีแบบมืออาชีพ