บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - Business Plus Account & ERP อบรมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา

    บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัดได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาจึงจัดให้มีโครงการอบรมสถาบันการศึกษาขึ้น และได้รับเกียรติจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วิทยาเขตศาลายา) ให้เข้าอบรมแนะนำโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Business Plus Account & ERP และ โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป Business Plus Payroll เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีในการช่วยงานบุคคลและงานทางบัญชีที่สะดวกรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำตรงตามทฤษฎีที่ได้เรียนรู้ และเพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงาน และทำงานต่อไปในอนาคต

ครั้งที่ 3 วันที่ 26-27 มกราคม 2560

ครั้งที่ 2 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

ครั้งที่ 1 วันที่ 16 กันยายน 2557 และวันที่ 23 กันยายน 2557