บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - Business Plus ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยในวันสงกรานต์ 2558

   บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด และบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด จัดกิจกรรมภายใน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 102