บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - อบรมและสัมมนา In house Training หลักสูตร เทคนิคการสอนงานแบบพี่เลี้ยงขั้นสูงและหัวหน้างาน

    บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด และบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด จัดอบรมสัมมนา In house Training หลักสูตร "เทคนิคการสอนงานแบบพี่เลี้ยงขั้นสูงและหัวหน้างาน" เพื่อเพิ่มทักษะการสอนงานของหัวหน้างานและพี่เลี้ยงให้มีประสิทธิภาพ อันนำมาซึ่งประสิทธิภาพของการสร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง โดยวิทยากรพิเศษภายนอก อ.รุ่งนิกร สุมงคล จาก บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 ณ ห้องธานี โรงแรม เอสดี อเวนิว