บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ตรวจสุขภาพประจำปี 2557

    บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด และบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ร่วมกับโรงพยาบาลบางไผ่ จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม 102