บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - การฝึกงานของนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556

    บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้เปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมฝึกงานภาคฤดูร้อนประจำปี 2556 ในส่วนของฝ่ายพัฒนาโปรแกรมด้าน Web Application ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2556