บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - สัมมนาหลักสูตรเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

    สัมมนาและอบรมพนักงานประจำปี และสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2549