บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - การเพิ่มผลผลิตในองค์กร โดยทุกคนมีส่วนร่วม
การเพิ่มผลผลิตในองค์กร โดยทุกคนมีส่วนร่วม


การเพิ่มผลผลิตในองค์กร โดยทุกคนมีส่วนร่วม

= ผู้บริหาร =
1. ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นและให้กำลังใจแก่พนักงานในการเพิ่มผลผลิต
2. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอ
3. พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดการ
4. มีการวางแผนตัดสินใจที่ถูกต้อง

= หัวหน้างาน =
1. เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่พนักงาน
2. มีวิธีการจูงใจในการทำงาน
3. จัดทำเอกสารคู่มือการทำงานเพื่อช่วยให้งานมีประสิทธิภาพ
4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
5. พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
6. ติดตามดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
7. สอนงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
8. ให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

= พนักงาน =
1. ทำความเข้าใจกับเป้าหมายและนโยบายขององค์กร
2. เรียนรู้งานและคิดปรับปรุงอยู่เสมอ
3. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4. มีความเสียสละให้แก่องค์การ
5. ทำงานเป็นทีม
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์การ
7. รู้จักการวางแผนในการทำงาน
8. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
9. ผลิตสินค้าที่มรคุณภาพ
10. ช่วยลดความสูญเสีย
11. ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
12. ร่วมมือต่อกิจกรรมขององค์การอย่างเต็มที่
13. มีทัศนคติที่ดี

ที่มา : Lean Supply Chain by TMB